Gebiedsmaatregelen Knoop 38

Rondom afrit 38 van de Rijksweg A15 werken de provincie Gelderland en de gemeente Overbetuwe aan een gebiedsontwikkeling voor de lange termijn. Daarmee worden de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het gebied verbeterd.

Pouderoyen Tonnaer heeft de landschappelijke maatregelen en recreatieve voorzieningen ontworpen en geconcretiseerd. In opdracht van Provincie Gelderland (eerste verkenningen ambities) en Gemeente Overbetuwe (verdere uitwerking) hebben onze adviseurs het proces van overleg en afstemming met de omgeving ingevuld, de ambities op hoofdlijnen uitgewerkt, het keuzeproces begeleidt en de gebiedsmaatregelen concreet uitgewerkt en ontworpen.

In het gebied worden bospercelen, wandelpaden en natuurvriendelijke oevers aangelegd. De provincie Gelderland stelt 4,5 miljoen euro beschikbaar voor de maatregelen. De maatregelen sluiten aan op de landschappelijke inpassing van de Railterminal Gelderland, een containeroverslagbedrijf aan de Betuweroute. Ook voor de railterminal heeft Pouderoyen Tonnaer het plan voor de landschappelijke inpassing uitgewerkt. Daardoor sluiten beide landschapsplannen goed op elkaar aan. Met de gebiedsmaatregelen wordt de landschappelijke structuur versterkt en de recreatieve toegankelijkheid verbeterd. Daarnaast worden door het gehele gebied ecologische verbeteringen aangebracht om de biodiversiteit te stimuleren.

Met behulp van een cultuurhistorische en landschappelijke analyse hebben we samen met de bewoners en belanghebbenden uit het gebied gezocht naar een optimale bijdrage aan de versterking van dit landelijk gebied.

In juni 2020 heeft het college van B&W de door ons ontworpen gebiedsmaatregelen ongewijzigd vastgesteld. De maatregelen zullen nu verder worden uitgewerkt tot uitvoeringsplannen.