Landschappelijke inpassing provinciale weg N279

De toenemende verkeersdrukte op de N279 zorgt voor verkeersproblemen en een verminderde leefbaarheid in omliggende steden en dorpen. Een ‘opwaardering’ van de provinciale weg moet de doorstroom en verkeersveiligheid verbeteren. Provincie Noord-Brabant schakelde de hulp van Pouderoyen Tonnaer in voor een optimale inpassing in het landschap.

Om de N279 tussen de A50 bij Veghel en de A67 bij Asten toekomstbestendig te maken op het gebied van doorstroming en de verkeersveiligheid, wordt de weg over een lengte van 30 kilometer verbreed, aangepast of omgeleid. Pouderoyen Tonnaer heeft het ruimtelijk kwaliteitsplan en het beeldkwaliteitsplan opgesteld en het globaal landschapsplan ontworpen.

Een veilige weg die past binnen de omgeving

Ons team van landschapsarchitecten en adviseurs heeft de landschappelijke inpassing en de inpassing in het stedelijk gebied van Veghel ontworpen. Daarbij zijn deelaspecten als waterbeheer, innovatieve geluidsmaatregelen en compensatie van landschappelijke waarden geïntegreerd. In het plan is ook natuurcompensatie meegenomen, omdat het tracé gedeeltelijk binnen het Natuurnetwerk Brabant ligt en een beekdal doorkruist.

Interactief werkproces

De plannen zijn tot stand gekomen in een interactief werkproces met omwonenden, grondeigenaren de vijf gemeenten. Daarvoor heeft Pouderoyen Tonnaer meerdere bijeenkomsten georganiseerd die volgens de opdrachtgevende provincie erg gewaardeerd werden door de aanwezigen (belangengroepen, instanties en bewoners).

In het Ruimtelijk Kwaliteitsplan is een ‘gereedschapskist’ opgenomen met ontwerpprincipes, regels en uitgangspunten voor de weginpassing.

Het ontwerp van Pouderoyen Tonnaer vormt de basis van het Provinciaal Inpassingsplan, dat door Provinciale Staten is vastgesteld. De werkzaamheden aan de N279 starten in 2020. Naar verwachting wordt de nieuwe weg opgeleverd in 2023.