Planologische procedure Fruittechcampus in Geldermalsen

Wie Betuwe zegt, zegt fruitteelt. Deze regio is dé fruitteelt regio van Nederland, met een economische reikwijdte tot ver voorbij onze landsgrenzen. De fruitsector is in de gemeente West Betuwe niet alleen vertegenwoordigd door tal van innovatieve bedrijven, maar ook door onderwijspartners die het kennisniveau rond teelttechnieken waarborgen en ontwikkelen.

Het fruitonderwijs is aan vernieuwing toe. Hierbij is een sterke interactie tussen bedrijfsleven en onderwijs cruciaal, waarbij ook het bedrijfsleven 'voor de klas gaat staan'. Om invulling te geven aan deze onderwijsvernieuwing, hebben Helicon Opleidingen, Aeres en partners uit het bedrijfsleven besloten hun krachten te bundelen. Deze samenwerking krijgt concreet vorm door het oprichten van de Fruit Tech Campus, een plek waar onderwijs op het gebied van teelt, technologie en data binnen de fruitsector worden samengebracht. In het kader van de Fruit Tech Campus wordt een zogenaamde ‘Innocation Hub’ gerealiseerd, een fysieke plek waar praktijkonderwijs, innovatie en bedrijfsleven samenkomen.

Binnen het geldende bestemmingsplan was het realiseren deze Innocation Hub niet mogelijk. Pouderoyen Tonnaer mocht de planologische procedure begeleiden. Om het planvoornemen planologisch- juridisch mogelijk te maken is gekozen om middels een omgevingsvergunning af te wijken van het bestemmingsplan. Om deze afwijking ruimtelijk te onderbouwen vonden er diverse onderzoeken plaats, zoals een beoordeling van de stikstofdepositie, het onderzoeken van de windvang van een nabijgelegen windmolen en het onderzoeken van de hydrologische effecten van het bouwplan.

 

Ontwerpen: Bogaerds architecten en ingenieurs
Opdrachtgever: Van Vliet Bouwmanagement BV