Provinciaal Inpassingsplan ‘Natuurgebied Westelijke Langstraat’

Pouderoyen Compagnons heeft het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ‘Natuurgebied Westelijke Langstraat’ begeleid van ontwerp tot vaststelling. Dit gebeurde in opdracht van de provincie Noord-Brabant. Voor het project hebben we onder andere de zienswijzen beantwoord en de ambtshalve aanpassingen van het plan begeleid.

De Westelijke Langstraat is één van de stikstofgevoelige Natura2000-gebieden in Brabant, waar bijzondere natuur voorkomt vanwege de ligging op de grens van zandgronden, zeekleigronden en het rivierengebied. Het gebied bestaat uit sloten, trilvenen, schrale soortenrijke graslanden en zeggenmoerassen.

Natura2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, waarin diersoorten en leefomgeving beschermd worden om de biodiversiteit te behouden. De agrarische percelen binnen de grenzen van het Natura2000-gebied worden ingericht als natuur en de waterstanden in het gebied worden verhoogd om verdroging van het slagenlandschap tegen te gaan.

Maatregelen bestaan onder andere uit het aanleggen van watergangen, stuwen, duikers en gemalen, om peilverandering mogelijk te maken. De verwevenheid van wonen, recreëren, landbouw, cultuurhistorie en natuurdoelstellingen maakt het een complex project waarbij een integrale aanpak en samenwerking nodig zijn.

Het Provinciaal Inpassingsplan is op 6 maart 2020 vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant. De zienswijzen die daarna werden ingediend heeft Pouderoyen Tonnaer met succes beantwoord: op 16 maart 2022 heeft de Raad van State haar uitspraak gedaan waarbij onze opdrachtgevers in het gelijk zijn gesteld. Daarmee is het plan onherroepelijk.

Er wordt inmiddels al volop gewerkt aan de uitvoering!

Filmpje over het project:

https://youtu.be/vtFdk29AMkU