Provinciaal Inpassingsplan ‘Ulvenhoutse bos’

Het Ulvenhoutse Bos: een van de oudste kwelbossen van Nederland. De natuurwaarden van dit bos staan onder druk door verdroging en verzuring. Pouderoyen Tonnaer werkt mee aan een goede stap in de richting van natuurherstel en een verbeterde biodiversiteit. Na de eerdere vaststelling van het Leegveld, de Oude Strijper Aa en de Westelijke Langstraat, is het Ulvenhoutse Bos het vierde Natura2000-gebied, waar met medewerking van Pouderoyen Tonnaer maatregelen worden ontwikkeld om het natuurgebied te behouden.

Vanaf de start van het ruimtelijke traject hebben we samen met de Provincie Noord-Brabant, Waterschap Brabantse Delta, Staatsbosbeheer, Gemeente Alpen-Chaam, Gemeente Breda en Arcadis Nederland gewerkt aan de natuurverbetering in één van de oudste kwelbossen van Nederland. Pouderoyen Tonnaer heeft het Inpassingsplan opgesteld, meegewerkt aan de beantwoording van de binnengekomen zienswijzen en geadviseerd en begeleid in het kader van de milieueffectrapportage. Op vrijdag 3 juli hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant het provinciaal inpassingsplan ‘Ulvenhoutse Bos’ ongewijzigd vastgesteld.

Om de natuurwaarden van dit Natura 2000 gebied in stand te kunnen houden, zijn in en buiten het bosgebied natuurherstelmaatregelen noodzakelijk. Door het dal van de Broekloop en het St-Annabosch te vernatten kan het water langer in het gebied worden vastgehouden en kunnen kwelstromen naar het bosgebied worden hersteld.

De hiervoor benodigde natuurherstelmaatregelen zijn beschreven in het Projectplan Waterwet, dat op 17 juni door het Waterschap Brabantse Delta is vastgesteld. In het Provinciaal Inpassingsplan is de uitvoering van deze maatregelen planologisch-juridisch geborgd.