Verkenning van bodemtaken in de omgevingswet voor Noord en Midden Limburg

Vanaf (naar verwachting) 2022 wordt de huidige Wet bodembescherming opgenomen in de Omgevingswet. In de praktijk betekent dit, dat de meeste bodemtaken overgaan van de Provincie naar de gemeenten. Pouderoyen Tonnaer heeft samen met de Provincie Limburg, de 15 gemeenten in Noord- en Midden Limburg en de RUD Limburg Noord (samen met Bodem+) de gevolgen van de Omgevingswet voor de bodemtaken van gemeenten verkend.

Overdracht van bodemtaken

Middels de Aanvullingswet bodem en het bijbehorende Aanvullingsbesluit bodem en de Aanvullingsregeling bodem zal het werkveld bodem vanaf (naar verwachting) 1 januari 2022 ingrijpend veranderen. Veel zaken worden niet meer centraal door de Rijksoverheid geregeld, maar moeten door gemeenten vastgelegd worden in het omgevingsplan. Gemeenten krijgen hierdoor veel beleidsruimte en zicht op de totale keten. Zo legt de gemeente na ingang van de Omgevingswet de gebiedskwaliteit vast, beoordeelt meldingen, beslist over maatwerkregels en is belast met het toezicht en de handhaving. In de overgangsperiode, totdat gemeenten een ‘Omgevingswetproof’ omgevingsplan hebben vastgesteld, geldt de zogenoemde ‘bruidsschat’. De bruidsschat is een pakket aan regels dat automatisch onderdeel uitmaakt van het ‘tijdelijke’ omgevingsplan om een gat in de regelgeving te voorkomen.

Juridische onderbouwing, praktische invulling

Voor dit project is door mr. Yuval Schönfeld en mr. Malou Box een uitgebreid juridisch inhoudelijk onderzoek uitgevoerd om inzichtelijk te maken welke bodemtaken de  gemeenten onder de nieuwe Omgevingswet moeten gaan uitvoeren en hoe die nieuwe taken zich verhouden ten opzichte van de huidige taken. De heren ing. Wim Coopmans en ing. Willem Scheijen hebben samen met de betrokken gemeenten uitgezocht hoe de nieuwe taken op het gebied van beleid, VTH, en informatiebeheer kunnen worden geïmplementeerd en georganiseerd, wat dit voor financiële consequenties heeft en wat dit betekent voor de formatie. Beide onderdelen zijn samengevat in een onderzoeksrapport getiteld ‘Verkenning Omgevingswet bodemtaken Noord- en Midden Limburg.’

Waardevolle conclusies en aanbevelingen

Frank Lonnee heeft het project vanuit de Provincie Limburg begeleid. “In Noord- en Midden-Limburg wordt al heel goed samengewerkt als het om beleidsontwikkeling gaat. Niettemin komt er met de Omgevingswet veel op gemeenten af. Een extra dimensie is daarbij het vormgeven en uitvoeren van nieuwe bodemtaken. De verkenning heeft een zeer gedegen juridisch en organisatorisch overzicht opgeleverd. Met de waardevolle conclusies en aanbevelingen kunnen velen hun voordeel doen.”