Belangrijke stap voor natuurherstelmaatregelen Deurnsche Peel

De Raad van State heeft een tussenuitspraak gedaan over het provinciaal inpassingsplan Leegveld, dat door Pouderoyen Tonnaer is opgesteld in opdracht van de Provincie Noord-Brabant.

Verreweg de meeste beroepen tegen dit plan voor het behoud en ontwikkeling van het hoogveen in de Deurnsche Peel haalden het niet. Slechts op 2 onderdelen is een nadere onderbouwing nodig. De uitspraak is een belangrijke stap op weg naar de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen, die hier nu spoedig van start kunnen gaan.

De Deurnsche Peel (inclusief Liesselse Peel) betreft één van de Natura 2000 gebieden waar natuurherstelmaatregelen moeten worden genomen, zoals de vernatting van bestaande natuurgebieden en ontwikkeling van nieuwe natuur op aangekochte agrarische percelen. Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat de te hoge stikstofdepositie wordt aangepakt en de verdroging tegen wordt gegaan, om zo dit unieke hoogveenlandschap te kunnen behouden.

Meer informatie over dit project vind je op de website van Provincie Brabant.