Nieuws

Blog: De conversiebepaling uit de Wabo en de Omgevingswet De aanvraag voor de activiteit bouwen is geregeld in artikel 2.1, lid 1, onder a Wabo. Als de voorgenomen activiteit niet past binnen het bestemmingsplan, dan bepaalt artikel 2.1, lid 1, onder c Wabo dat er ook een omgevingsvergunning noodzakelijk… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Wanneer is een handhavingsverzoek voldoende concreet? In dit blogartikel wordt ingegaan op de vraag wanneer een handhavingsverzoek voldoende concreet is om als zodanig in behandeling te worden genomen. Een handhavingsverzoek is een verbijzondering van het begrip ‘aanvraag’ uit artikel 1:3, lid 3… Geplaatst op:

Lees meer
Leergang 'omgevingsplan voor een gebiedsontwikkeling' Het grote aftellen is begonnen. Na een langdurige voorbereiding van meer dan 12 jaar is er nog iets meer dan tweehonderd dagen te gaan tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Met deze duidelijkheid vanuit de 1e Kamer kunnen… Geplaatst op:

Lees meer
Vakantielectuur 2: meer opvallende en poëtische casussen uit de bestuursrechtelijke jurisprudentie In de rechtspraak komen soms dermate ongewone, absurdistische of poëtische casussen voorbij dat deze bijna ontsproten zouden kunnen zijn uit de verbeelding van romanciers. In de zomer van 2022 is in het juridische vakblad de Gemeentestem (Gst.… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet Na eerder in blogs te zijn ingegaan op de binnenplanse omgevingsplanactiviteit, de kapvergunning en de aanlegactiviteit onder de Omgevingswet, wordt in dit blogartikel een andere veel voorkomende activiteit behandeld: namelijk het (vergunningvrij)… Geplaatst op:

Lees meer
Natuurherstel en gebiedsontwikkeling: Creativiteit en perspectief zijn essentieel De doelstelling van de door Europa voorgeschreven vermindering van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden vormt een uitdaging bij gebiedsontwikkeling. Echter, Nederland zal niet volledig 'op slot' gaan. Dit werd benadrukt tijdens het seminar dat… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: De Omgevingswet en de aanlegactiviteit Na eerder in blogs te zijn ingegaan op de binnenplanse omgevingsplanactiviteit en de kapvergunning onder de Omgevingswet, wordt in dit blogartikel een andere veel voorkomende vergunningenfiguur behandeld: namelijk de aanlegactiviteit. Hoe is deze… Geplaatst op:

Lees meer
Blog: De Omgevingswet en de heroverweging van handhavingsbesluiten in bezwaar In dit blogartikel wordt onderzocht welke invloed de inwerkingtreding van de Omgevingswet (op 1 januari 2024) heeft op het nemen van een beslissing op bezwaar inzake een handhavingsbesluit na genoemde inwerkingtredingsdatum. Geplaatst op:

Lees meer