Natuurherstelmaatregelen van de Oude Strijper Aa gestart

Vorige week is Waterschap de Dommel met een symbolische schop in de grond formeel gestart met de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen in het beekdal van de Oude Strijper Aa.

Het van oorsprong moeras- en vennengebied is aan het verdrogen. Om het natuurlijke watersysteem te herstellen, zijn er maatregelen nodig. Door het beekdal opnieuw in te richten, wordt verdere verdroging van het gebied voorkomen. Dat draagt bij aan de instandhouding van het Natura 2000 gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux, waar het beekdal onderdeel van uitmaakt.

Een vrijwillige kavelruil zorgde ervoor dat er meer ruimte kwam voor natuur en voor de herstelmaatregelen. Adviseur Geert Willems van Pouderoyen Tonnaer stelde het Provinciaal Inpassingsplan op, waarmee de landbouwbestemming van de diverse kavels werd omgezet in een natuurbestemming. Hiermee kunnen alle gewenste hydrologische en ecologische maatregelen gerealiseerd worden. Het Inpassingsplan is in december 2019 vastgesteld door de Provinciale Staten. Geert: ‘’Goed dat we met onze werkzaamheden hebben kunnen bijdragen aan de herstel van dit mooie natuurgebied.’’

Collega adviseurs Willem Scheijen en Henk Ullenbroeck stelden de milieu-effect beoordeling van de herstelmaatregelen op.