Herontwikkeling van champignonkwekerij naar woonwijk

Op de projectlocatie lag een verouderde champignonkwekerij die niet meer geschikt bleek te zijn voor duurzame exploitatie. Het doel van dit project is om een groene, ecologisch waardevolle woonwijk te realiseren die naadloos aansluit op het omliggende agrarische landschap en de bestaande dorpskern te Someren-Heide.

Transformatie naar een moderne, duurzame woonwijk

Het bestemmingsplan voor deze herontwikkeling is opgesteld om een verouderde champignonkwekerij te transformeren naar een moderne, duurzame woonwijk. Beoogd wordt om de locatie te herbestemmen tot een woongebied aansluitend op de reeds bebouwde omgeving. Het planvoornemen voorziet in de toevoeging van 48 woningen. Het project streeft naar een gevarieerd woningaanbod dat tegemoetkomt aan de behoeften van diverse doelgroepen. Het woningaanbod richt zich op kleinere huishoudens, waaronder ouderen, starters en expats.

Robuuste landschappelijke structuur

Voor de herontwikkeling van deze locatie is in samenspraak met de gemeente Someren een duidelijke ontwikkelrichting uitgewerkt. Het kernidee van dit project is het creëren van een robuuste landschappelijke structuur die fungeert als ruggengraat van de nieuwe woonwijk. Deze structuur verbindt de dorpskern van Someren-Heide met het agrarische buitengebied. De woonvelden zijn ontworpen met een sterke focus op groen en ecologie, met brede landschapszones en groene corridors die bijdragen aan de biodiversiteit van het gebied.

Landschappelijke inrichting

Het plan voorziet in diverse groenstructuren, waaronder:

  • Groene laan: Een centraal gelegen, groen ingerichte doorgang die een natuurlijke verbinding vormt tussen de woongebieden en het omliggende landschap.
  • Ruige zone: Ecologische verbindingszones die extensief beheerd worden om lokale flora en fauna te ondersteunen.
  • Natuurlijk panorama: Gebieden met bloemrijk grasland en verspreide bomen, die zorgen voor weidse uitzichten en een natuurlijke afsluiting van de woonwijk.
  • Groene perceelranden: Beplant met lage hagen langs ontsluitingswegen en hogere hagen aan de achterkant, wat zorgt voor een natuurlijke buffer en privacy.

Ecologische waarde

Het project heeft een sterke ecologische focus, met aandacht voor gebiedseigen beplanting en structuren die de identiteit van het landschap versterken. Het doel is om een rijker, meer divers netwerk van groen te creëren dat bijdraagt aan de ecologische waarde van de omgeving.

Harmonieus geheel

Een belangrijke uitdaging was het integreren van de nieuwe woonwijk met het bestaande dorp en het omliggende agrarische landschap. Door het gebruik van agrarisch geïnspireerde architectuur en zorgvuldig geplande groenstructuren, hebben we een harmonieus geheel kunnen creëren dat zowel de dorpskarakteristieken als de natuurlijke omgeving respecteert.