Natuurherstel en gebiedsontwikkeling: Creativiteit en perspectief zijn essentieel

De doelstelling van de door Europa voorgeschreven vermindering van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden vormt een uitdaging bij gebiedsontwikkeling. Echter, Nederland zal niet volledig 'op slot' gaan. Dit werd benadrukt tijdens het seminar dat we deze week organiseerden voor overheden en ontwikkelaars.

Diverse experts uit het veld wezen tijdens dit seminar op de essentiële ingrediënten voor het bereiken van oplossingen: creativiteit en perspectief.

Binnenkort zal de door de Europese Commissie goedgekeurde Lbv-plus regeling worden gepubliceerd en naar verwachting in juli 2023 in werking treden. Deze regeling biedt subsidies aan bedrijven die veel stikstof uitstoten, zoals melkveebedrijven of varkenshouderijen, als zij hun bedrijfsactiviteiten volledig stopzetten. Om agrarisch ondernemers te stimuleren deel te nemen aan de regeling, is het belangrijk om hen perspectief te bieden. Bijvoorbeeld door nieuwe bestemmingen te creëren voor de vrijgekomen grond.

De regelingen worden ook wel ‘opkoopregelingen’ genoemd. Het doel van de Lbv-plus regeling is echter uitsluitend bedrijfssanering, en niet de aankoop van gronden. Grondverwerving door de overheid komt alleen in beeld als er extra ruimte nodig is voor natuurherstel, zoals het creëren van nieuwe natuur als 'schil' rondom een Natura 2000-gebied. Onteigening kan in het uiterste geval plaatsvinden, maar is niet noodzakelijk als er overeenstemming kan worden bereikt.

Zowel bij een subsidieaanvraag op basis van de Lbv-plus regeling als bij overleg om onteigening te voorkomen, is het essentieel om perspectief te bieden met betrekking tot de nieuwe bestemming of functie van de vrijgekomen en/of overgebleven gronden. Een creatieve samenwerking met een professionele ontwikkelaar kan hierbij doorslaggevend zijn.