Gebiedsgerichte aanpak leegstand in Asten

In het buitengebied van Asten werkt Pouderoyen Tonnaer samen met de provincie Noord-Brabant en de gemeente Asten aan een gebiedsgerichte aanpak om de groeiende leegstand van agrarische bebouwing een halt toe te roepen.

In het gebied tussen de kern Heusden en het natuurgebied De Groote Peel staan veel lege schuren, stallen en loodsen, die vrij zijn gekomen omdat veel boeren zijn gestopt. Naar verwachting zullen er de komende tijd nog veel stoppende boeren bijkomen. Leegstaand agrarisch vastgoed ontsiert het landschap en heeft een negatief effect op de leefbaarheid van het Brabantse buitengebied. De gemeente heeft het initiatief genomen om het gesprek aan te gaan met (stoppende) agrariërs om samen tot oplossingen te komen.

Optimale gebiedsinrichting door slimme combinaties 

Pouderoyen Tonnaer draagt met haar adviseurs bij aan de aanpak, door op een praktische wijze op zoek te gaan naar de wensen, kansen, coalities en de juiste planologische en financiële instrumenten. Adviseur Harm Arts en rentmeester Bart van Oers hebben een rol gespeeld in het voeren van inventariserende gesprekken, het samenbrengen van eigenaren en het maken van slimme combinaties. Met ervaring in het gebied en goed rentmeesterschap zijn maatschappelijke, financiële en ruimtelijke uitdagingen tot een puzzel samengevoegd.

De kern van de Astense aanpak is om via rentmeesterschap – met zowel planologische als financiële instrumenten – tot  een optimale gebiedsinrichting te komen. Hierbij dragen de eigenaren samen naar verhouding bij aan kosten van het project en profiteren ze samen van de opbrengsten. Door de aanpak te benaderen vanuit het gebied en gezamenlijk te zoeken naar de gewenste ontwikkelingsrichting, leidt het project niet alleen tot een afname van leegstaand vastgoed en een financieel toekomstperspectief, maar wordt ook een beter leefmilieu gerealiseerd.

Samen met de eigenaren en de gemeente heeft Pouderoyen Tonnaer geprobeerd de puzzel te leggen door te schuiven met gebouwen, gronden, functies, sloopmeters en woonbestemmingen. In het deelgebied met een concentratie van veehouderijen worden woningen uitgeplaatst, waardoor daar ruimte voor veehouderijontwikkelingen ontstaat. In een ander deelgebied worden veehouderijen definitief beëindigd, waardoor het voor burgers juist aantrekkelijk wordt om te wonen en te recreëren.

planologische invulling gestart

De schuifpuzzel heeft geleid tot een vastgesteld bestemmingsplan in 2022. Daarmee is gezamenlijk een duidelijke richting ingezet voor het gehele gebied. Er kan gestart worden met de uitvoering van de plannen.