Grip op ruimtelijke ontwikkelingen voor gemeente Beekdaelen

Om ontwikkelingen op het gebied van de fysieke leefomgeving mogelijk te maken, had de gemeente Beekdaelen behoefte aan heldere kaders voor het grondbeleid. Overwater Grondbeleid Adviesbureau en Pouderoyen Tonnaer stelden samen met de gemeente een Nota Grondbeleid op.

Ruimte voor ontwikkelingen

De gemeente Beekdaelen heeft een aantal grote uitdagingen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Denk aan de woningbouwopgave, klimaatadaptatie, gevolgen van bevolkingsstagnatie, energietransitie, en bereikbaarheid, landbouwvraagstukken en het realiseren van een concurrerende en circulaire economie.

De oplossingen voor die opgaven hebben vaak gevolgen voor de fysieke leefruimte. Er is grond nodig voor de bouw van betaalbare woningen, vrije kavels, bedrijfsterreinen, groen en andere publieke voorzieningen. Maar hoe mag de beschikbare grond worden ingezet? Hoe zit het met een aan- en verkoop van grond, het kostenverhaal en de inzet van instrumenten zoals onteigening, kavelruil en voorkeursrecht? De gemeente heeft duidelijke en eenduidige kaders nodig om ruimtelijke ontwikkelingen te kunnen faciliteren en om zelf locaties te verwerven, bouwrijp te maken en uit te geven of daartoe te stimuleren.

Nota Grondbeleid

Voor de Gemeente Beekdaelen hebben we de Nota Grondbeleid opgesteld. In deze nota gaan we in op keuzes die de gemeente Beekdaelen maakt op het gebied van grondbeleid en de uitgangspunten die daarbij horen. De Nota Grondbeleid helpt de gemeente om goede en onderbouwde keuzes te maken voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Zo kan de gemeente uiteindelijk samen met de omgeving de complexe ruimtelijke opgaven aanpakken.  

Projectleider Shirley Kersten, Beleidsmedewerker Grondzaken zegt over het resultaat: ''De Nota Grondbeleid is vastgesteld door de gemeenteraad. Het is gelukt! Dank voor de fijne samenwerking en de inspanningen om te komen tot het beoogde resultaat.''

Actieve samenwerking

Het opstellen van een Nota Grondbeleid zien wij als een interactief proces waarbij de input van de ambtelijke en bestuurlijke medewerkers van de gemeente de basis vormt. Meerdere bijeenkomsten met de gemeenteraad en verschillende afdelingen van de gemeente Beekdaelen zorgden voor een actieve betrokkenheid van de gemeente bij het proces. Dit alles met resultaat: de gemeenteraad stemde unaniem in met de Nota Grondbeleid.

Luc Rozendaal was vanuit Overwater Grondbeleid Adviesbureau betrokken bij het project, Sander Lely vanuit Pouderoyen Tonnaer. Over het resultaat zeggen zij: ‘Mooi om in samenwerking tussen de gemeente Beekdaelen, Pouderoyen Tonnaer en Overwater Grondbeleid Adviesbureau kennis te bundelen en zo de Nota Grondbeleid van de gemeente Beekdaelen tot stand te brengen. De gemeente Beekdaelen kan op het gebied van grondbeleid weer een aantal jaar vooruit!’